Asha Kiran en de Spring Convention

Sinds werkjaar 2002-2003 koestert Rotaryclub Menen haar project Asha Kiran.

Asha Kiran betekent: “Straal van hoop”.

Voorgeschiedenis

Het Noordoosten van India, de provincie Jharkhand met als hoofdstad Ranchi, is één van de meest dichtbevolkte en armste regio’s van India. Veruit het grootste gedeelte van de lokale bewoners (Tribals genoemd) bevinden zich in de laagste kaste van de bevolking en is volledig kansarm. Degelijk onderwijs, educatie en het vooruitzicht zich te kunnen opwerken in de maatschappij zijn voor deze groep mensen door het rigide kastesysteem een onbereikbaar goed. Er is dan ook een grote nood aan opvang van kansarme meisjes en vrouwen uit de tribale bevolking, die vaak op zeer jonge leeftijd het slachtoffer geworden zijn van o.a. geweldpleging, agressie, uitbuiting, seksuele delicten, enz… met uitstoting door hun familie tot gevolg. Rotaryclub Menen kant zich tegen deze onrechtvaardigheid en zette haar schouders onder het project.

Kinderen

Projectbeschrijving

Het project beoogt de verheffing van het uitermate arme en onrechtmatig achtergestelde deel van de vrouwelijke tribale bevolking uit de omgeving van Ranchi. Armoede en ongeletterdheid zijn de hoofdoorzaken van deze ongelijkheid. De bedoeling is deze kansarme groep te leren opkomen voor zichzelf, en hen alle kansen tot zelfontplooiing te bieden. Daarvoor werd ter plaatse contact opgezocht met Rotaryclub Ranchi South. Rotaryclub Menen zorgt vooral voor het verwerven van de fondsen en de algemene coördinatie, terwijl het project “in the field” wordt uitgewerkt door Rotaryclub Ranchi South in samenwerking met de lokale religieuze gemeenschap van de Zusters Ursulinen.

Actuele toestand

Momenteel verblijven een 65 tribal girls in een voorlopig onderkomen ter beschikking gesteld door de lokale overheid in de nabijheid van Ranchi. De financiering van de werkingsmiddelen, gaande van materiaal voor het voorzien in de basisbehoeften (o.a. voor kledij-, bed- en tafelbenodigdheden, hygiëne en medische verzorging, enz…), voor educatie (bureelmateriaal, schriften, schrijfgerief, computers), voor werkmateriaal (naaimachines en onderhoud) wordt verzorgd door Rotaryclub Menen. Daarvoor wordt een beroep gedaan op de fondsen van Rotary International, van het District, van de voorzitters van Rotaryclub Menen die sinds 2003-2004 een aanzienlijke bijdrage van de Sociale kas voor Asha Kiran reserveren en van de individuele giften van vele leden en sympathisanten van Rotaryclub Menen. Ook de provincie West-Vlaanderen laat zich niet onbetuigd en subsidieert via het Noord-Zuid Centrum ons project in niet onaanzienlijke mate.

Provincie West-Vlaanderen

Ondertussen werd ook reeds een stuk grond van 1,66 Ha aangekocht, gefinancierd door de religieuze groep van Zuster Jeanne Devos, waarop Asha Kiran een definitief onderkomen heeft gekregen en werd ook steun toegezegd van de West-Vlaamse provinciale overheid als hulp voor de opbouw van de infrastructuur. De bouw van het Asha Kiran Centre is afgerond en de officiële inhuldiging vond plaats op 8 november 2009 in aanwezigheid van een 12 koppige delegatie van Rotaryclub Menen. De werken voor een schoolgedeelte zijn ook reeds opgestart. De bouw van het schoolcomplex omvat naast enkele ruimtes voor het lesgevend kader ook 10 leslokalen voor elk 60 leerlingen, dus 600 in totaal. In maart 2013 trok weerom een delegatie van onze Rotary Club richting Ranchi en zag dat alles volgens plan verloopt doch nog niet volledig is afgewerkt.

Toekomstvisie

Het opzetten van de school in Asha Kiran voor basis- en middelbaar onderwijs aan de allerkleinste kanslozen van de communiteit heeft van onze club nog 2 jaar inspanning gevraagd en is nu op enkele details na bijna voltooid. Ook in dit luik heeft de financiële steun van de Provincie West Vlaanderen het mogelijk gemaakt het project uit te bouwen tot wat het nu is: een modern schoolgebouw waarin op volle capaciteit 600 leerlingen onderwijs kunnen genieten, maar na de lesuren ook openstaat voor volwassenenonderwijs.
Voor alle duidelijkheid hebben wij ook al naar de Zusters Ursulinen en de leden van Rotaryclub Ranchi South gecommuniceerd dat wat infrastructuur en inrichting betreft het daar ook voor Rotaryclub Menen zal ophouden. De absolute basisgedachte van Rotary om sociale noden te ledigen bestaat uit het aanzwengelen van een project tot het moment dat het “selfsupporting” is, om het daarna los te laten. Op dat vlak zal Rotaryclub Menen haar taak meer dan vervuld hebben in een periode van 10 jaar. Het Rotary Asha Kiran Centre inclusief de school zal dan als bruggehoofd dienen in één van de armste streken van India, om de oneerlijkheden die grotendeels resulteren uit het fameuze “kastesysteem” binnen de lokale bevolking aan de kaak te stellen en kansen te bieden aan iedereen.

Vanaf heden verleggen we het zwaartepunt naar het individuele sponsoren van meisjes voor Asha Kiran. Dit volgens het bewezen principe dat Aimé Vermeersch met groot succes al jaren 20 jaar toepast met zijn vereniging C.S.A. (Calcutta Sponsor Aid). Met de lutte som van 12,50 €/maand kan men een meisje in ons Asha Kiran home volledig bekostigen qua opvang en opleiding. Wij zullen deze sponsoring van de meisjes binnen Asha Kiran onderbrengen onder de vleugels van C.S.A. Een extra troef in deze is dat C.S.A officieel gemachtigd is door onze bevoegde overheden om een fiscaal attest voor de verleende geldelijke steun uit te reiken. Mensen binnen onze club hebben zich op dat vlak reeds geëngageerd en staan in voor de steun van een meisje. Het individueel sponsoren van een meisje staat uiteraard open voor iedereen. Indien interesse hiervoor: gelieve onze club te contacteren…